NewsVietnam

Norway funds Vietnam’s hybrid rice farming for climate change adaptation

News Vietnam Water Portal Tuesday, 14 March 2023 norway-funds-vietnams-hybrid-rice-farming-for-climate-change-adaptation-367

 The Can Tho University in collaboration with the Global Crop Diversity Trust held a seminar in the Mekong Delta city of Can Tho on March 13 to discuss biodiversity for opportunities, livelihoods and development in Vietnam.

The theme of the event was also part of a project that will be launched in Vietnam during 2023-2024, with a budget of 477,460 USD funded by the Norwegian Government and 310,000 USD from institutes and universities. The project aims to establish a rice seed bank, develop new rice populations, create rice genetic diversity from superior hybrid rice and wild rice as the basis to produce high-yield rice varieties that well adapt to climate change. It will be carried out in eight Vietnamese cities and provinces, namely Lao Cai, Yen Bai, Phu Tho, Hanoi, Phu Yen, Gia Lai, Vinh Long and Can Tho.

Opinions at the event suggested that apart from developing new rice varieties, the project should study solutions for climate change adaptation and efficient use of resources such as changing crop structure, reducing greenhouse gas emissions and conserving water resources. They proposed the establishment of an information system to support early warning, weather forecasting and disaster prevention and control, as well as enhancing training for officials and farmers to select appropriate rice varieties and cultivation techniques suitable for different regions./. 

Following link : https://vietnamnet.vn/en/norway-funds-vietnam-s-hybrid-rice-farming-for-climate-change-adaptation-2120359.html


Ngày 13/3 vừa qua, Đại học Cần Thơ phối hợp với Tổ chức Trữ lượng Đa dạng Nông nghiệp Toàn cầu (Global Crop Diversity Trust) tổ chức hội thảo tại TP. Cần Thơ về đa dạng sinh học đối với cơ hội, sinh kế và phát triển ở Việt Nam. Đây là phần của dự án sẽ được triển khai tại Việt Nam trong giai đoạn 2023-2024, với nguồn vốn 477.460 USD do Chính phủ Na Uy tài trợ và 310.000 USD từ các viện nghiên cứu và đại học. Dự án nhằm thành lập ngân hàng giống lúa, phát triển các dân số lúa mới, tạo ra đa dạng di truyền lúa từ giống lúa lai và lúa hoang dẫn đến sản xuất các loại lúa năng suất cao phù hợp với biến đổi khí hậu. Nó sẽ được thực hiện tại 8 tỉnh và thành phố Việt Nam bao gồm: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Nội, Phú Yên, Gia Lai, Vĩnh Long và Cần Thơ. Ý kiến tại sự kiện này chỉ ra rằng, ngoài việc phát triển các loại lúa mới, dự án nên nghiên cứu các giải pháp cho phù hợp với biến đổi khí hậu và tối ưu hóa sử dụng tài nguyên như thay đổi cơ cấu cây trồng, giảm lượng khí thải của nhà kính và bảo tồn tài nguyên nước. Họ đề xuất việc thành lập hệ thống thông tin để hỗ trợ cảnh báo sớm, dự báo thời tiết và phòng chống thiên tai, cũng như tăng cường đào tạo cho các quan chức và nông dân để chọn được các loại lúa phù hợp và kỹ thuật canh tác phù hợp với từng vùng.

Related Articles

Back to top button